دستورالعمل نصب دستگاههای تصفیه آّب خانگی

دستورالعمل نصب دستگاههای تصفیه آّب خانگی
  • 0 0
  • (0 ستـاره )
  • 09\06\1396
  • 478

رایــگـان

دانـلــودفهرست مطالب
نکات مهم .........................................................................................١
بخش اول : اجزاي اصلی دستگاه تصفیه آب ...................................................٢
مراحل مختلف کار دستگاه هاي تصفیه آب 6 مرحله اي..................................٣
مشخصات و نحوه کار اجزاء و تجهیزات اصلی دستگاه.....................................٥
بخش دوم: - قطعات جانبی دستگاه تصفیه آب..............................................٧
راهنماي نصب دستگاه زیر سینکی..........................................................٨

نکات مهم
١ -در هنگام بهره برداري از دستگاه، همیشه مطمئن باشید که جریان خروج
پساب برقرار است.
٢ -در مواردي که ایرادي در کار دستگاه وجود دارد، از تعمیر و رفع نقص آن
توسط اشخاص متفرقه خودداري کنید و در صورت بروز هرگونه ایرادي در کار
دستگاه، با خدمات نمایندگی هاي مجاز شرکت و یا بخش فروش و خدمات پس
از فروش شرکت تماس بگیرید.
٣ -دستگاه داراي 60 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.
٤ -پیشنهاد می گردد چنانچه آب ورودي دستگاه از چاه تامین می شود به دلیل
احتمال وجود آلودگی میکروبی از لامپ هاي UV یا فیلتر نانو سیلور نیز استفاده
شود.
٥ -در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه، آب ورودي و برق دستگاه قطع
گردیده و براي استفاده مجدد آب مخزن تخلیه و دوباره آبگیري شود.
٦ -جهت تعویض فیلترها با کارشناسان شرکت تماس حاصل شود و از جایگذاري
فیلترهاي متفرقه براي دستگاه پرهیز شود.
٧ -برق ورودي مدار الکتریکی دستگاه با برق شهري 220 ولت بوده و توسط ترانس
تعبیه شده در دستگاه به 24 ولت کاهش می یابد. پیشنهاد می شود جهت
افزایش طول عمر ترانس و پمپ از محافظ الکتریکی استفاده گردد.
مراحل مختلف کار دستگاه هاي تصفیه آب 6 مرحله اي
مـرحله اول : فیلتر کارتریج رسوب گیر پلی پروپیلن 5 میکرون
ذرات معلق موجود در آب را به خود جذب و از ورود آنها به مراحل بعدي (به ویژه وارد
شدن به ممبرین دستگاه RO (جلوگیري می کند.
مــرحلـه دوم : فیلتر کـارتـــریج کـربن پودري
وظیفه جذب بو و مزه هاي نامطبوع و نیز حذف مواد ارگانیک و مواد شیمیائی، به ویژه
کلر را از آب به عهده دارد.
مرحله سوم: فیلتر کارتریج کربن فشرده
ضمن جذب مواد شیمیائی آلی، در تکمیل مرحله دوم عملیات تصفیه درصد بیشتري از
مواد شیمیائی و کلر آب راحذف می کند تا فیلتر ممبرین دستگاه RO عمر مفید بالاتري
داشته باشد.
مــــرحلـــه چهارم : فیلتر ممبرین ( غشاي نیمه تراوا )
اکثر املاح و نمک هاي محلول در آب را با استفاده از مکانیزم اسمز معکوس، از آب حذف
می کند. عمده باکتري ها و میکروارگانیسم ها نیز در این مرحله و توسط فیلتر ممبرین
قابل حذف می باشند. (حذف مواد شیمیایی، فلزات سنگین، نیترات و نیتریت)
مرحله پنجم : در این مرحله با استفاده از یک فیلتر کارتریج کربن فعال خطی، آب خارج
شده از ممبرین که در مخزن تحت فشار ذخیره شده است، از فیلتر کربنی عبور کرده و از
نظر بو، طعم و مزه، مناسب آشامیدن می گردد.
مرحله ششم : آب تصفیه شده در این مرحله و قبل از مصرف از فیلتر مرحله ششم عبور
می کند که این فیلتر خطی می تواند، با توجه به مدل دستگاه از نوع فیلتر مواد معدنی
زرد (mineral (و یا فیلتر ORP ،که pH آب را تنظیم و آب از حیث مزه و طعم مناسب
آشامیدن می گردد و به قلیایی شدن آب کمک می کنند، باشد. فیلتر ORP قابل نصب روي
همه مدل ها می باشد

مشخصات و نحوه کار اجزاء و تجهیزات اصلی دستگاه

1 -پمپ : براي تأمین فشار مناسب آب خام اولیه ورودي به ممبرین به کار می رود. فشار
معمول ایجاد شده توسط پمپ، بین 80 تا psi120 می باشد.
2 -ترانس کاهنده : با تبدیل برق 220 ولت به 24 ولت، برق مورد نیاز پمپ RO را تامین
می کند.
3 -شیر برقی : در مواقع بروز اختلال در جریان آب یا برق، جریان آب ورودي به سیستم
را قطع می کند.
4 -شیر تنظیم TDS یا شیر Mix : براي افزودن املاح به آب تصفیه به کار می رود و بنا به
طعم، مزه و ذائقه قابل تنظیم می باشد.
5 -نمایشگر فشار : مشخص کننده میزان فشار آب در مدار دستگاه می باشد. کاربرد آن
در تعمیرات و نگهداري و عیب یابی دستگاه می باشد.
-شیر یک طرفه کنترل آب تصفیه (شیر سوزنی) : کاربرد شیر یک طرفه، کنترل جریان
آب تصفیه از ممبرین به طرف مخزن تحت فشار و جلوگیري از برگشت آب به طرف
ممبرین می باشد.
7 -کلید کنترل فشار پایین : جهت قطع اتوماتیک برق دستگاه در موقع قطع شدن یا
کاهش فشار آب ورودي به کار می رود ( توجه شود که سوئیچ در فشار بالاتر از psi5
روشن و در پائین تر از این فشار، پمپ دستگاه را خاموش می کند.)
8 -کلید کنترل فشار بالا : قطع خودکار برق سیستم و خاموش نمودن پمپ به محض پر
شدن مخزن و وصل مجدد برق و راه اندازي دستگاه با خالی شدن مخزن، به عهده این
کلید می باشد که این مقدار توسط پیچ تنظیم روي کلید کنترل فشار بالا قابل تنظیم می
باشد.
9 -شیر کنترل جریان پساب : بـــراي کنترل جریان فاضلاب (پساب) خروجی از دستگاه
و جلوگیري از هدر رفتن آب عمل می کند. کنترل جریان خروجی بر روي 300 سی سی
در دقیقه (min300/cc (تنظیم و ثابت شده است.
10 -شیر یک طرفه کنترل آب تصفیه : بعد از شیر میکس قرار دارد و جهت جلوگیري از
برگشت آب به شیر میکس استفاده می شود.


بخش دوم : - قطعات جانبی دستگاه تصفیه آب
هر دستگاه تصفیه آب داراي اتصالات و قطعات جانبی که در زیر مشخص شده، می باشد :
1 -شیلنگ 2 -شیر گازي قطع و وصل آب خام 3 -شیر مخزن (پلاستیکی) 4 -سه
راهی کروم استیل 5 -شیر روسینکی 6 -کمربندي فاضلاب 7 -آچار پوسته فیلترها 8 -
مخزن تحت فشار

راهنماي نصب دستگاه زیر سینکی
1 -ابتدا آب سرد شبکه شهري را قطع می کنیم و سه راهی استیل را به لوله شبکه آب
شهري ("1/2) وصل می کنیم.
2 -شیر گازي آبی رنگ را به خروجی "1/4 که روي سه راهی استیل قرار دارد وصل می
کنیم. آب ورودي به دستگاه تصفیه آب از طریق شیر گازي قطع و وصل خواهد شد.
3 -شیر روسینکی را با دریل و ایجاد سوراخ، روي سینک آشپزخانه می توان نصب کرد.
* براي این منظور سایز مته شماره 9 تا 11 مناسب می باشد.
4 -شیلنگ را به اندازه لازم بریده و از شیر گازي آبی رنگ به ورودي دستگاه در روي
پوسته مرحله اول، وصل می کنیم.
5 -پساب تولیدي دستگاه از طریق شیر تنظیم فاضلاب 300 سی سی را با استفاده از
شیلنگ از خروجی به سمت فاضلاب هدایت می کنیم. این کار را می توان با قرار دادن
مستقیم سرشیلنگ در فاضلاب یا با بستن کمربندي فاضلاب به لوله فاضلاب و ایجاد
سوراخ در روي لوله فاضلاب و وصل کردن سرشیلنگ به کمربندي انجام داد.
6 -شیر مخزن پلاستیکی را به مخزن تصفیه آب وصل می کنیم (آب تصفیه درون مخزن
ذخیره می شود)
7 -درب محفظه ممبرین را باز کرده و ممبرین را درون محفظه سفیدرنگ جا می زنیم.
دقت شود که هنگام قرار دادن ممبرین در محفظه در جهتی که قسمت آب بند (لاستیک
مشکی دور بدنه ممبرین) ممبرین به سمت درب پوسته باشد، قرار گیرد.
-آب تصفیه از ابتداي مرحله پنجم دستگاه به مخزن ذخیره وارد می شود و از طریق
شیلنگ پس از عبور از مرحله پنج و شش به شیر خروجی (شیر روسینکی) منتقل می
شود. بنابراین بایستی از شیلنگ موجود مقداري جدا کرده و از سه راهی قبل از مرحله
پنجم به شیر مخزن متصل نمود.
9 -از انتهاي مرحله ششم شیلنگی را به شیر برداشت آب (شیر روسینکی) متصل می
کنیم.
* اکنون دستگاه آماده راه اندازي می باشد و جهت راه اندازي و شستشوي فیلترها مراحل
زیر را طی کنید:
1 -دوشاخه برق را به پریز برق وصل کنید.
2 -شیر مخزن را ببندید.
3 -شیر میکس را باز کنید. (تا کاهش فشار کمتر از psi30 (
4 -شیر گازي آبی رنگ را در حالت باز قرار دهید.
5 -شیر برداشت آب تصفیه را براي 10 دقیقه در حالت باز قرار دهید تا آب خارج شده و
فیلترها شستشو شوند.
6 -شیر میکس را در جهت بسته شدن بچرخانید. (تا افزایش فشار بین 100 -80(
7 -شیر مخزن را باز کنید.
8 -شیر برداشت آب را ببندید تا مخزن دستگاه آب گیري کند.
توجه : براي اتصال شیلنگ ها، شیر ها و تبدیل ها حتماً از نوار آب بندي مناسب براي
جلوگیري از نشتی آب استفاده شود و با دقت آب بندي گردد.

...هنـوز نظـری داده نشـده اسـت

پـاسـخ

موارد اجبـاری : نـام
نمایش داده نخواهد شـد موارد اجبـاری : ایـمیـل
: وب سـایـت
موارد اجبـاری : کد امنیتی
موارد اجبـاری : نـظــر