طرح شومینه هایلان مدل 7000

طرح شومینه هایلان مدل 7000
  • 0 0
  • (5 ستـاره )
  • 05\07\1391
  • 3548

مدل : 7000
مشخصات : گرافیکی
گاز مصرفی : گاز طبیعی شهری
فشار گاز ورودی : 178 میلی متر ستون آب
قدرت حرارتی : 4500کیلو کالری بر ساعت
طرح شومینه » دسـته بنـدی  

...هنـوز نظـری داده نشـده اسـت

پـاسـخ

موارد اجبـاری : نـام
نمایش داده نخواهد شـد موارد اجبـاری : ایـمیـل
: وب سـایـت
موارد اجبـاری : کد امنیتی
موارد اجبـاری : نـظــر