شماره حساب های و ثبت فیش

شما باید پس از واریز وجه فرم زیر را پر کنید . کد رهگیری خرید فقط پس از اتمام خرید به ایمیل شما ارسال می شود
 شماره حسابها شرکت ما
بانک صادرات 0209175608004
 ثبت شماره فیش
کد رهگیری خرید: موارد اجبـاری Tip
شماره فیش واریزی: موارد اجبـاری Tip
تاریخ واریز وجه: موارد اجبـاری Tip
مبلغ واریز: موارد اجبـاری ریال
نام بانک : موارد اجبـاری
کد امنیتی: موارد اجبـاری