مـرور دستـه بنـدی > طرح تلویزیونی

در این قسمت کلیه بخاری های گازی - طرح تلویزیونی شرکت هایلان قرار می گیرد.طرح تلویزیونی هایلان مدل 7000

مدل : 7000 مشخصات : گرافیکی گاز مصرفی : گاز طبیعی شهری فشار گاز ورودی : 178 میلی متر ستون آب قدرت حرارتی : 8000 کیلو کالری بر ساعت ادامـه مطلـب


طرح تلویزیونی هایلان مدل 9000

مدل : 9000 مشخصات : گرافیکی گاز مصرفی : گاز طبیعی شهری فشار گاز ورودی : 178 میلی متر ستون آب قدرت حرارتی : 8000 کیلو کالری بر ساعت ادامـه مطلـب


طرح تلویزیونی هایلان مدل 14000

مدل : 14000 مشخصات : گرافیکی گاز مصرفی : گاز طبیعی شهری فشار گاز ورودی : 178 میلی متر ستون آب قدرت حرارتی : 8500 کیلو کالری بر ساعت ادامـه مطلـب